Matproduksjon

Trygg mat

Trygg mat, smittevern og hygiene er jevnt over veldig godt ivaretatt i Norge. Dette er viktig for at forbrukerne skal beholde høy tillit til norsk mat og til norsk næringsmiddelproduksjon. Likevel er det områder hvor det produseres mat som møter utfordringer, og mange av metodene som benyttes til desinfisering er miljøskadelige og uten tilstrekkelig automatisering eller prosesskontroll.

Decon-X ønsker å bidra med nye metoder til kvalitetssikring og ekstra trygghet ved kunderevisjon. Nofima har i et prosjekt under Forskningsrådets BIA program sammen med Decon-X undersøkt og verifisert Decon-X sin effekt på Listeria. Testene ble utført i 30 måneder og under forhold som er representative for miljø i områder som brukes til matproduksjon. Prosjektet startet i 2016 og resultatene viser at Decon-X fjerner mer enn 99,999% av Listeria. Artikkelen ble i januar 2019 publisert av Nofima i «The International Journal of Food Microbiology».

Ta kontakt for å få ditt eksemplar av artikkelen fra Nofima.

Vår metode for fjerning av mikroorganismer er verifisert hos Statens Serum Institut i Danmark, Karolinska Institutet i Stockholm og ved Dr. Brill Institut i Hamburg. Statens legemiddelverk skriver: «Dokumentasjonen viser at produktet er effektivt mot gram-positive og gram-negative bakterier, sporer, virus og sopp.»

Løsningen er automatisk og gir en unik kvalitetssikring av produksjonslokalene. Desinfiseringsprosessen vil ikke være til hinder for det daglige arbeidet, den kan utføres når lokalene er stengt. Alarmer, rapporter og avviksmeldinger sendes alltid automatisk til bruker – direkte fra roboten – via SMS eller e-post.

Produksjonslokaler for mat

I lokaler hvor mat forberedes og pakkes for salg til forbruker er det veldig viktig å ha strenge rutiner og kontroll med produksjonen. En tilbakekalling av allerede distribuerte produkter er svært kostbart og skadelig for produsentens renommé. Forebygging reduserer risiko for svinn, gir økonomisk gevinst og gjør produksjonen tryggere. Slice-rom kan være utsatt for Listeria, mens det i klimarom er utfordringer med muggsopp og muggsoppsporer. Vår metode fjerner alle mikrober som virus, sopp og sporer, er lett å bruke, og sørger for dokumentasjon på utført desinfisering.

En produsent av rakfisk som fikk et listeriautbrudd, opplevde ikke bare svekket omdømme – det påførte også bedriften store kostnader. Etter et positivt samarbeid og erfaringsutveksling benytter produsenten nå jevnlig desinfisering fra Decon-X for å sikre at bakterier og virus fjernes fra overflater og utstyr i produksjonslokalet. Slik minimeres sjansene for nye listeriautbrudd. Jevnlig desinfisering er den beste forebygging.

Les mer om desinfeksjon av næringsmiddelproduksjon.

Les hvordan man kan fjerne Listeria.

Storkjøkken og Produksjonskjøkken

Vi vet at det finnes mikroorganismer i mat som kan gjøre folk syke. Disse er usynlige, og kan ikke oppdages med det blotte øye. Riktig varmebehandling av maten reduserer risiko for spredning, men på overflater og utstyr overlever mikrober som Salmonella, Listeria, Capylobacter og E. coli ofte i lengre tid. Befinner det seg Norovirus på kjøkkenet kan det resultere i omgangssyke.

Dersom noen blir syke som følge av matinntak på restaurant medfører det ofte stor negativ oppmerksomhet i media og tap av tillit til bedriften der dette skjedde. Hendelsen kan fort få store økonomiske konsekvenser.

Alle kjøkken – om det er på en institusjon, hotell, oljeplattform, kantine eller skip – har det samme ansvar overfor ansatte og kunder og skal så langt mulig gjennomføre tiltak som reduserer risiko for smitte. Spesielt omtalt av Mattilsynet er tiltak for å sikre fravær av Listeria.

Mattilsynet gjennomfører hyppige kontroller og avdekker behov for bedre regelverksetterlevelse hos de fleste av de kontrollerte virksomhetene. Når metoden fra Decon-X benyttes genereres automatisk en rapport som bekrefter når, hvor og av hvem en komplett desinfiseringsprosess ble gjennomført.

Les mer om desinfeksjon av storkjøkken.